ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
22.09.2014r. 15:19

W artykule poddano analizie wybrane spółki z sektora elektroenergetycznego funkcjonujące w USA i Polsce. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej tych podmiotów pod kątem źródeł ich finansowania, uzyskiwanej rentowności oraz płynności finansowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że spółki amerykańskie stosują w praktyce bardziej agresywne strategie finansowania, w większym zakresie korzystając z dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce do finansowania majątku wykorzystują przeważnie kapitał własny, co wynika głównie z uwarunkowań prawnych oraz struktury właścicielskiej.
Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014)
18.09.2014r. 05:53

W klasycznych, finansowych metodach standingu przedsiębiorstwa i jego perspektyw rozwojowych pomija się wartość aktywów niematerialnych, które mogą mieć decydujący wpływ na wyniki spółek. Powoduje to, że akcje sporej grupy przedsiębiorstw notowanych na giełdach są niedoszacowane lub przeszacowane przez rynek. W artykule przedstawiam analizę Polskiej Grupy Energetycznej za pomocą dwóch metod pomiaru aktywów niematerialnych wraz z wnioskami dotyczącymi zgodności wyceny spółki przez rynek z jej rzeczywistą wartością.
Autor: Krzysztof Chlebowski
28.07.2014r. 13:59

Na sytuację elektroenergetyki w Polsce w decydujący sposób wpływają w ostatnim czasie trzy czynniki: wyniki gospodarcze uzyskane w roku 2014, propozycje KE, tzw. II Pakiet Klimatyczny z 22 stycznia 2014 oraz zmiany energetyki w skali globalnej, zachodzące z niespotykaną do tej pory dynamiką.
Autor: Herbert Leopold Gabryś ("Energetyka" - czerwiec 2014)
23.06.2014r. 14:47

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii elektrycznej, prawdopodobnie największy potencjał szybkiego rozwoju w Polsce, zwłaszcza w zakresie mikro i małych instalacji, posiada fotowoltaika. Niniejszy artykuł przedstawia proces kompleksowej analizy rentowności inwestycji w systemy fotowoltaiczne (PV) z omówieniem wszystkich istotnych aspektów technicznych i finansowych jakie należy uwzględnić w takiej analizie. Ponieważ nowelizacja Prawa energetycznego oraz opracowywana nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii przewidują wsparcie tylko systemów fotowoltaicznych podłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej, w artykule skoncentrowano się właśnie na tego typu systemach.
Autor: Leszek Pstraś ("Rynek Energii" - luty 2014)
26.03.2014r. 13:22

5 marca b.r., ruszyły negocjacje pomiędzy Polską a Komisją Europejską nad Umową Partnerstwa - to strategiczny dokument, na podstawie którego zostanie uruchomione wsparcie dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. W kolejnym okresie programowania, w ramach polityki spójności, Polsce przypadnie około 82,5 mld EUR, z czego na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wspierający inwestycje infrastrukturalne i energetyczne zostanie przeznaczonych prawie 30 mld EUR.
Autor: Aleksandra Pabiańska, Accreo
13.03.2014r. 14:20

Tereny wiejskie zostały określone w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) jako jeden z pięciu strategicznych obszarów wsparcia unijnego dla Polski.
Autor: Wiesław Wasilewski - BIG-POL Fundusze Pomocowe, Warszawa ("Czysta Energia" - nr 2/2014)
13.02.2014r. 14:51

W artykule zaprezentowano dane dla elektroenergetyki obejmujące lata 2010-2012 w powiązaniu z wybranymi wskaźnikami makroekonomicznymi. Wskazują one na osiągnięcie zysków brutto na działalności energetycznej w analizowanych latach. Wynik ten jest rezultatem między innymi wzrostu cen energii (ok. 2%) i niewielkiego zwiększenia jej sprzedaży. Przedstawiono również podstawowe informacje o: poziomie sprzedaży, cenach energii, kosztach jej dostarczania do odbiorców hurtowych i detalicznych oraz wyniki finansowe dużych spółek energetycznych będących na giełdzie.
Autorzy: Henryk Kaproń, Zbigniew Połecki ("Rynek Energii" - nr 6/2013)
19.09.2013r. 13:45

Niniejszy artykuł przedstawia przykładową analizę rentowności mikroinstalacji fotowoltaicznej w systemie tzw. gwarantowanych taryf stałych, których wprowadzenie rozważane jest w projekcie tzw. dużego „trójpaku” ustaw energetycznych. Analizie poddana została typowa domowa dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy nominalnej 3 kW podłączona do krajowej sieci elektroenergetycznej w celu sprzedaży nadwyżek generowanej energii lokalnemu zakładowi energetycznemu.
Autor: Leszek Pstraś ("Energia Gigawat" - nr 8-9/2013)
03.09.2013r. 13:59

Według obowiązującej obecnie doktryny zarządzania spółkami nazywanej shareholder value, przedsiębiorstwo ma jeden cel: tworzenie zysków dla właścicieli. W praktyce sprowadza się to do działań windujących ceny akcji. Pociągnęło to za sobą liczne projekty obniżania kosztów, które często zawierały różne formy redukcji zatrudnienia. Badania wykazują jednak, że większość firm redukujących zatrudnienie nie uzyskała z tego tytułu obniżenia całkowitych kosztów działalności. Nierzadko występowało za to zahamowanie dynamiki wzrostu kursów akcji. Osiągano więc efekty odwrotne do zakładanych. Autor prowadzi projekt badawczy, którego celem jest m. in. wycena i określenie poziomu wykorzystania tego tzw. aktywów miękkich w polskich przedsiębiorstwach elektroenergetycznych.
Autor: Krzysztof Chlebowski
26.08.2013r. 14:18

Artykuł dotyczy metodyki oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej. Przedstawiono korzyści i koszty zasobników energii elektrycznej w różnych obszarach aplikacyjnych. Opisano metodykę oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej.
Autorzy: Mariusz Kłos, Józef Paska ("Rynek Energii" - czerwiec 2013)cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE